[ NOWOX ]

POLİTİKALAR

1 – Kalite Politikası,
2 – Bilgilendirme Politikası,
3 – Enerji ve Çevre Politikası,

4 – İnsan Kaynakları Politikası,

 • 1 – KALİTE POLİTİKASI

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini, ekran teknolojileri dünyasının yenilikleri ile karşılamak hedefimizdir.   

Bu hedefe ulaşmak için;

 • Tüm faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası yasal şartlar ve mevzuatlara uyarak hizmet sunmak,
 • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini zamanında ve eksiksiz olarak karşılamak, düzenli aralıklarla müşterilerimizin algı ve beklentilerini ölçmek ve kaynaklarımız çerçevesinde sürekli kalite iyileştirme anlayışı ile müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini arttırmak,
 • Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini eğitimlerle geliştirmek, teknik ve davranışsal yetkinliklerini arttırmak, çalışanlarımızın yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarının cesaretlendirilmesi yönünde faaliyetlerde bulunmak,
 • Teknolojik gelişmeler takip edilerek, kalitenin; hizmet sunumunun gerçekleştirilmesinin her aşamasında sürekliliğini ve güncelliğini sağlamak,
 • İlgili tüm tarafların; tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, müşterilerimiz ve çalışanlarımızın katkıları ile karşılıklı ve sürekli öğrenen bir organizasyona sahip olmak,
 • Risk tabanlı kalite yönetimini, faaliyetlerinin her aşamasında uygulamak ve belirlenen risklerin önlemlerini alarak müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve kuruluşumuz için karşılaşılabilecek olumsuz durumları ortadan kaldırmak,
 • Kalite yönetim sistemi hedeflerini; müşteri şartlarına d göz önünde bulundurarak belirmek ve verimliliğin arttırılması için düzenli gözden geçirerek süreç performans kriterlerini bu hedeflere giden yol olarak değerlendirmek, Kalite Politikamızdır.

2 – BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

NOWOX Teknoloji Ltd Şti.  (“NOWOX” veya “Şirket”) Bilgilendirme Politikası’nın temel amacı, pay ve menfaat sahiplerine, zamanında, doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir bilgi sunulmasını sağlamak; yazılı ve sözlü iletişimin esaslarını belirlemektir. Bu bilgilendirme politikası Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), yasal diğer düzenlemeler ile Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak oluşturulmuştur.

Bilgilendirme Politikası’nın oluşturulması, geliştirilmesi ve süreçlerin takibinden Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmiş Kurumsal Yönetim Komitesi sorumludur.

Şirketimiz, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını hayata geçirirken aşağıdaki yöntem ve araçlardan yararlanır:

i) Pay Sahiplerine Yapılan Bilgilendirme:

 • Olağan Genel Kurullarımız, her yıl yasal süreler içerisinde yapılır ve pay sahiplerinin Genel Kurul’a katılımı için gerekli bilgiler ile sermaye artırımı ve temettü ödemesine ilişkin duyurular gerek Türkiye Ticaret Sicili gazetesi, gerekse posta ve e-posta vasıtası ile yapılır.
 • Şirket’in Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”), Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (“TFRS”) göre hazırlanan mali tablo ve dipnotları – Denetim ve Risk Komitesi’nden alınan uygunluk görüşüyle birlikte- ve bağımsız denetim raporları, TTK düzenlemeleri doğrultusunda pay sahiplerine duyurulur.
 • Faaliyet raporlarımız ve yasal düzenlemeler çerçevesinde gerekli her türlü bilgi ve belge pay sahiplerinin erişebileceği durumdadır. Yönetim Kurulu’nun onayından geçen faaliyet raporu web sitesi aracılığı ile Türkçe ve İngilizce olarak kamuoyuna açıklanır.
 • Pay sahiplerinden gelen her türlü görüş, bilgi ve toplantı talepleri “Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi” tarafından değerlendirilir.

ii) Kurumsal Web sitesi aracılığıyla yapılan bilgilendirme:

www.nowoxled.com adresindeki web sitesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Şirket’e ilişkin ayrıntılı bilgi, güncel ve geçmiş verilere yer verilir. Web sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar şu şekilde özetlenebilir:

 • Misyon, vizyon ve değerlerimiz
 • Kurumsal Yönetime yönelik bilgilendirmeler
 • Ticaret Sicil Bilgileri
 • Şirketin Ortaklık Yapısı
 • Kurumsal Yönetim Politikaları
 • Etik Kurallarımız
 • Basın açıklamaları
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerine ilişkin bilgiler
 • Faaliyet alanına ve ürünlere ilişkin bilgiler

iii) Basın yolu ile bilgilendirme ve basında yer alan haberlerin takibi

 • Yıl sonu faaliyet sonuçları da dahil olmak üzere Şirketimizin faaliyet sonuçları, performansı, dönem içindeki diğer gelişmeler ve gelecek planları ile ilgili basın bültenleri hazırlanır ve/veya basın toplantıları düzenlenir. Basın yolu ile yapılan söz konusu çalışmalar ve basından gelen bilgi taleplerinin karşılanması Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilir. Açıklanan basın bültenleri web sitesinde güncel olarak bulundurulur.
 • Basın dahil tüm bilgi iletişim kanallarında Şirketimizi temsil edecek sözcü İcra Kurulu Başkanı tarafından görevlendirilir. – Şirket hakkında, TV, yazılı basın, internet ve radyo da dahil olmak üzere yerel, ulusal veya uluslar arası basın-yayın organlarında yer alan her türlü haber Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından takip edilir. Üst yönetim kadrosunun da bu bilgilerden yararlanması sağlanır.
 • Eğer Şirket ile ilgili gerçeğe dayalı olmayan bir habere rastlanırsa, konu İcra Kurulu Başkanı ile birlikte değerlendirilir.

iv) Diğer menfaat sahiplerine yapılan bilgilendirme:

 • Şirketimize pay sahipleri veya menfaat sahipleri tarafından yöneltilen sorulara cevaben daha önce kamuoyuna duyurulmamış bir bilginin açıklanmasına ihtiyaç duyulduğunda, Kurumsal Yönetim Komitesi’nin koordinasyonunda, İcra Kurulu Başkanı, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Müdürü ve Kurumsal İletişim Koordinatöründen oluşan bir grup tarafından konu ele alınarak Bilgilendirme Politikası kapsamında değerlendirilir.
 • Müşteri, tedarikçi ve tüketiciler tarafından telefon, elektronik posta, faks vb. iletişim araçları aracılığıyla NOWOX Danışma Hattına ulaşan talepler ve sorular ile ilgili en geç 24 saat içinde geri dönüş yapılarak başvuru sahibine bilgi verilir. Konunun çözümünün daha fazla zaman gerektirmesi halinde sürecin her aşamasında başvuru sahibi bilgilendirilir. Çözümleme süresi, ilgili yöneticinin performans kriteri olarak dikkate alınır.

3 – ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKASI

Toprak, su, hava gibi doğal kaynakları doğanın emanetleri olarak görmekte; yaptığı işi “doğadan aldığını doğaya geri verme” ilkesiyle sürdürmektedir.

Bu kapsamda, çevre ve enerji performansını ve uygulamalarını gözden geçirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi, amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli kaynağın sağlanmasını garanti etmeyi, şirketi ilgilendiren uluslararası ve ulusal tüm uygunluk yükümlülüklerine uymayı, ayrıca faaliyetlerinin ve ürünlerinin çevre etkenlerini belirlemeyi ve bu etkenlerle ilgili amaç, hedef ve programlar oluşturmayı taahhüt etmiştir.

Bu taahhütlerden yola çıkarak, NOWOX Teknoloji Ltd. Şti..;

 • Enerji ve çevre hedeflerini gerçekleştirebilmek için gerekli bilgi, belge ve kaynakların mevcut ve ulaşılabilir olmasını sağlamak,
 • Paydaşlarının enerji kullanımı ve etkileri ile çevrenin korunması konusunda farkındalıklarının artırılmasını sağlamak ve beklentilerini karşılamak,
 • Çevrenin küresel ısınmaya ve diğer bozucu etkilere karşı korunmasına katkı sağlamak,
 • Atıkları minimuma indirmek amacıyla sistematik bir atık yönetim sistemini uygulamaya almak, kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak,
 • Enerji verimliliği yüksek ürün ve hizmetler satın almak,
 • Yenilenebilir / alternatif enerji kaynaklarının kullanımını sağlamak,
 • Isı ve elektrik ihtiyacını kendi atıklarından sağlayacak çalışmalar yapmak
 • Gelecekte çalışılacak markalar ile, proses ve faaliyetlerle ilgili çevre etkenlerini kontrol altında tutmak ve etkilerini minimuma indirmek,
 • Ambalaj kullanımını ve atıkları azaltmak, geri dönüşümlü olmalarını sağlamak ve tekrar kullanmak ile yükümlüdür

4- İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

İnsan Kaynakları vizyonumuz; iyi insanlardan, yüksek bir bilinç ve sorumluluk düzeyine erişmiş iyi vatandaşlardan, yaptıkları işte uzmanlaşmış ve ustalaşmış iyi sütçülerden, sütün iyiliğini ve bereketini yayma misyonunu benimsemiş, hatta tutku seviyesine ulaştırmış bir aile kurmak ve NOWOX’u misyonuna saygı duyulan güçlü bir çalışan markası haline getirmektir.

İşe Alım Politikası

İşe alım politikamız, adaylara fırsat eşitliği sağlayacak ve onların en doğru şekilde istihdam edilmesine olanak verecek araç ve teknikleri kullanarak potansiyel ve yetenekli insan kaynağını şirketimize kazandırmaktır.

Bu kapsamda ilgili pozisyonun niteliğine göre; çeşitli kaynaklardan ulaştığımız adaylar yine pozisyona göre belirlenmiş değerlendirme süreçlerine dahil olurlar. Değerlendirme sürecimizde mülakatlara ek olarak pozisyonların seviyeleri ve ihtiyaçlarına göre kişilik analizi, İngilizce ve genel yetenek testleri, vaka uygulamaları yer alır.

Oryantasyon Politikası

Oryantasyon sürecimiz, yeni çalışanlarımızın NOWOX değerlerini benimsemelerini ve görevlerine hazır olarak başlamalarını hedefler. Bu süreçte çalışanlarımız, NOWOX vizyonu, misyonu, değerleri ve iş yapış biçimi hakkında bilgilendirilir ve görevleri için gerekli olan tüm teknik eğitimleri alırlar.

Performans Yönetim Politikası

Çalışanlarımızı ortak hedeflere yönlendirmek, verimliliği artırmak ve başarıları ödüllendirmek için hedef ve yetkinlik bazlı performans yönetim sistemi uygulanır. Performansa dayalı yedekleme planlaması ve kariyer kurguları oluşturulur. Ücretlendirme ve yan hak süreçleri yönetilir.

Eğitim Politikası

Çalışanlarımızın eğitimini şirketimizin gelişiminin önemli bir unsuru olarak görür ve insan kaynağımıza sürekli yatırım yaparız. Eğitim politikamız, çalışanlarımızı, yüksek motivasyon ve performans ile görevlerine devam etmelerini sağlayacak şekilde ihtiyaca yönelik eğitimlerle desteklemektir.

Bu yaklaşımla çalışanlarımıza, kişisel gelişim eğitimleri ve işe /pozisyona özel uzmanlık ve iş yapış şekillerini geliştirmeye yönelik teknik eğitimler verilir.

Kariyer Yönetim Politikası

Kariyer politikamızın temeli; kurumumuzun sürdürülebilirliğini desteklemek ve çalışanlarımızı gelecekteki rollerine hazırlamaktır. Kurumumuzda, çalışanlarımıza kariyer fırsatlarında öncelik verilir ve gelişimleri bu yaklaşım ile takip edilir.

Ödüllendirme Politikası

Çalışanlarımızın katılımcı olmalarını sağlamak, fark yaratan, yaratıcı ve yenilikçi fikirleri teşvik etmek ve başarıları birlikte kutlamak amacıyla öneri sistemi dahilinde şirketimize değer katan fikirler ödüllendirilir.

Fırsat Eşitliği Politikası

Fırsat eşitliği, etik kurallarımız, insan kaynakları politika ve uygulamalarımızın temelidir. Şirketimizde cinsiyet, etnik köken vb. hiçbir ayrımcılık kesinlikle kabul edilmez. Hiçbir çalışan iş içinde dini ve politik görüşlerinin propagandasını yapamaz, kararlarında bu görüşlerini ön planda tutamaz. İş yerlerimizde cinsiyet eşitsizliği, mobbing ve cinsel taciz gibi sorunlar karşısında, tüm çalışanlarımız kimliklerini deşifre etmeden Etik Kurul’a bildirimde bulunabilirler.

Etik İlkelere Uyum Politikası

Tüm çalışanlarımız, etik kurallarımıza uymakla yükümlüdür. İşe başladıklarında uygulanan oryantasyon programı kapsamında çalışanlarımıza; etik ilkelerimiz, şirket içinde etik kurallara uyulmasına destek olmak için yapabilecekler, etik kurul, etik kurulun işleyişi ve başvuru şekilleri ile etik kuralların ihlali halinde uygulanan süreçler sözlü ve yazılı olarak detaylı şekilde aktarılır.

Etik kurulun değerlendirme ve yaptırımları, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde hayata geçirilir.

Ücret Politikası

NOWOX Teknoloji Ltd. Şti.’de uygulanan ücret politikası şirketimizin işgücü piyasasında rekabetçi olmasını ve çalışanlarımızın sürdürülebilir performansını teşvik etmek üzere kurgulanmıştır.

Bu politika kapsamında şirketimizde iş değerleri baz alınarak oluşturulan ve kademe yapısı ile yönetilen bir ücretlendirme sistemi bulunur. Bu sistem doğrultusunda toplam ücret paketimiz; baz ücret, prim, ikramiye ve ek menfaatlerden oluşur. Ücret paketimizin bu bileşenleri; çalışanların pozisyonuna, kademesine, pozisyonun piyasadaki değerine, bireysel performansına, niteliklerine, enflasyon gelişimine, sektör koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Baz ücret artışları belirlenen kriterler çerçevesinde yapılır. İkramiye; baz ücret dikkate alınarak yıl içerisinde belirli dönemlerde ve oranlarda ödenir. Performans Primi yıllık, Satış Primi aylık ve üç aylık dönemlerde çalışanlara verilen hedef gerçekleştirme sonuçlarına ve prim sistemimize uygun olarak ödenir. Buna ek olarak görev bazlı prim sistemlerimiz de mevcuttur.

Tazminat Politikası

Tazminat politikamız, yürürlükte bulunan 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri referans alınarak oluşturulmuştur. Bu çerçevede;

 • Kıdem Tazminatı, hizmet sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanunu ile belirtilen kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren durumlardan birine göre sona eren ve şirketimizde en az bir yıllık çalışması bulunan çalışana veya çalışanın vefat etmesi durumunda kanuni mirasçılarına; çalışanın çalışma süresi ve ücreti baz alınarak yasal kıdem tazminatı tavanı çerçevesinde ödenir.
 • İhbar Tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesine istinaden, iş sözleşmesinin fesih edileceği çalışana bildirilerek, çalışanın kıdemine göre Kanunda öngörülen sürelerde iş arama izni verilmesi veya ihbar süresinin sonuna kadar olan ücretin nakden ödenmesi şeklinde uygulanır.